OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU BAURES

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) užívání on-line rezervačního systému Baures (dále jen „Baures“) byly vydány provozovatelem systému Baures, jímž je BHG STROM s.r.o., IČO 073 41 334, se sídlem Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 460/29, PSČ 110 00 (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo systém Baures jakýmkoliv způsobem užívají. Jakákoliv osoba užívající systém Baures, je povinna tyto Podmínky dodržovat.
  2. Baures je on-line rezervační systém Bauer Hotel Group, což je obchodní značka Provozovatele. Prostřednictvím systému Baures si mohou jeho uživatelé rezervovat místo v restauracích provozovaných Provozovatelem.
  3. Tyto Podmínky popisují fungování systému Baures, způsob rezervace místa v restauraci prostřednictvím systému Baures, práva a povinnosti uživatelů systému Baures i Provozovatele.
 2. REZERVACE MÍSTA PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU BAURES
  1. Systém Baures je uživatelům přístupný online z internetových stránek www.zlatystrom.com. V úvodní obrazovce uživatel vybere požadované datum návštěvy, čas návštěvy, počet osob a odhadovanou délku návštěvy. Platí přitom následující omezení:
   1. On-line rezervaci lze provést nejméně 4 hodiny předem. Rezervaci na daný den lze provést nejpozději do 16:00 daného dne. V kratším předstihu lze rezervaci místa provést pouze telefonicky nebo osobně v restauraci;
   2. On-line rezervaci lze provést pouze, pokud je ve vybranou dobu v restauraci volná kapacita. Provozovatel upozorňuje uživatele, že pokud systém Baures neumožňuje rezervaci provést, lze si možnost rezervace ještě ověřit telefonicky nebo osobně v restauraci, případně restauraci ve vybraný čas navštívit bez restaurace, avšak v takovém případě Provozovatel negarantuje volnou kapacitu restaurace;
   3. Pokud již není volná kapacita v uživatelem vybranou dobu, systém Baures nabídne uživateli několik jiných volných termínů časově nejbližších době vybrané uživatelem;
   4. Počet osob je omezen na 1 až 10 osob. V případě zájmu o rezervaci místa v klubu pro více než 10 osob nelze takovou rezervaci provést prostřednictvím systému Baures, ale jedině přímou rezervací prostřednictvím vedoucího provozní jednotky, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem;
  2. Pokud lze rezervaci požadovanou uživatelem provést, systém Baures zobrazí uživateli další obrazovku, v níž uživatel vyplní povinné údaje, a to jméno a příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo. Uživatel je povinen vyplnit tyto údaje správně a pravdivě. Uživatel dále může vyplnit poznámku k rezervaci. Smysl a účel jednotlivých polí je následující:
   1. Jméno a příjmení slouží k ověření identity a ztotožnění uživatele s provedenou rezervací při návštěvě restaurace;
   2. Na uživatelem zadanou emailovou adresu zašle Provozovatel potvrzující zprávu ohledně provedené rezervace, jakož i případnou další korespondenci ve věci provedené rezervace;
   3. Telefonní číslo slouží k tomu, aby Provozovatel mohl uživatele kontaktovat v případě náhlých změn, nepřízně počasí apod.;
   4. Poznámka je nepovinné pole, do nějž může uživatel zaznamenat svá přání či zvláštní požadavky, například že jde o oslavu narozenin, promoce apod. Do poznámky je možné rovněž uvést, že má uživatel zájem o konkrétní stůl v restauraci. Provozovatel upozorňuje, že požadavkům uvedeným v poznámce není povinen vyhovět, ale bude-li to v silách Provozovatele a kapacitních možnostech restaurace, vynaloží Provozovatel potřebné úsilí k tomu, aby bylo požadavku uživatele vyhověno.
  3. Po vyplnění výše uvedených údajů uživatel:
   1. Vyznačí, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. Toto vyznačení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést;
   2. Vyznačí, že byl Provozovatelem informován o zpracování osobních údajů, přičemž tato informace se uživateli zobrazí proklikem na příslušné pole v systému Baures. Toto vyznačení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést;
   3. V případě zájmu vyznačí, že má zájem o zasílání obchodních sdělení Provozovatele a za tímto účelem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, přičemž text souhlasu se uživateli zobrazí proklikem na příslušné pole v systému Baures. Toto vyznačení není povinné a rezervaci lze provést i bez něj;
   a následně uživatel odešle rezervaci do systému Baures.
  4. Do 30 minut od odeslání rezervace do systému Baures zašle Provozovatel uživateli na jím zadanou emailovou adresu potvrzení rezervace. Rezervace je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem; do této doby není rezervace potvrzena. Nezašle-li Provozovatel uživateli potvrzující email, není rezervace potvrzena.
  5. Pokud uživatel odešle rezervaci do systému Baures méně než 30 minut před skončením otevírací doby restaurace nebo mimo otevírací dobu restaurace, zašle Provozovatel uživateli potvrzující email do 30 minut od začátku otevírací doby restaurace v nejblíže následující kalendářní den. I v tomto případě je rezervace potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem.
 3. ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA REZERVACE MÍSTA
  1. Uživatel může rezervaci místa v restauraci zrušit, je tak povinen učinit nejméně 30 minut předem, a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci místa v restauraci kdykoliv zrušit a to zejména z provozních důvodů. Provozovatel o zrušení rezervace informuje uživatele telefonicky nebo emailem s tím, že mu podle svých provozních možností může nabídnout změnu rezervace (a) na jinou provozní jednotku nebo (b) na jiný vhodný termín.
  3. Provozovatel si dále vyhrazuje právo neumožnit rezervaci uživateli, který si dříve rezervoval místo v restauraci a tuto rezervaci nevyužil ani včas nezrušil.
 4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU RESTAURACÍ PROVOZOVATELE A SYSTÉMU BAURES
  1. Konzumace: Systém Baures slouží k rezervaci místa uživatelům, kteří mají zájem v restauraci konzumovat alespoň jedno hlavní jídlo. Systém Baures není primárně určen k rezervaci místa uživatelům, kteří mají zájem využít restauraci pouze pro konzumaci nápojů. Pokud má uživatel zájem využít restauraci pouze pro konzumaci nápojů, je povinen toto uvést při rezervaci do poznámky a Provozovatel mu podle provozních možností může rezervaci potvrdit.
  2. Promo kódy: Provozovatel může uživatelům poskytovat slevové kódy a promo kódy. Tyto kódy smí uživatel uplatnit jen při rezervaci místa prostřednictvím systému Baures. Tyto kódy nelze uplatnit při rezervaci místa jiným způsobem nebo při návštěvě restaurace bez předchozí rezervace.
  3. Stížnosti a reklamace: Případné stížnosti a reklamace týkající se fungování systému Baures přijímá Provozovatel od uživatelů osobně, telefonicky nebo emailem.
 5. KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZNÍ JEDNOTKY
  1. Aktuální kontaktní údaje příslušné provozní jednotky jsou vždy uvedeny na internetových stránkách provozní jednotky v sekci „Kontakty“. Kontaktní údaje provozní jednotky jsou následující:
   1. Adresa: Hotel U Zlatého Stromu, Karlova 6, Praha 1, 110 00;
   2. Telefon: +420 603 804 126;
   3. E-mail: musicclub@zlatystrom.com.
   4. Otevírací doba restaurace: 20:00 – 6:00
 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE
  1. Při provedení rezervace dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem provedení rezervace. Informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena v systému Baures, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel vyznačuje, že byl informován o zpracování osobních údajů, jakož i v potvrzujícím emailu, kterým Provozovatel potvrdí uživateli rezervaci.
  2. Pokud uživatel uvede, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se souvisejícím zpracováním osobních údajů, dochází rovněž ke zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů a související informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena v systému Baures, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel vyznačuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se souvisejícím zpracováním osobních údajů.
 7. POVINNOSTI UŽIVATELŮ SYSTÉMU BAURES
  1. Uživatelé systému Baures nesmí systém Baures ani jeho obsah jakkoli upravovat, měnit, modifikovat. Uživatelé systému Baures dále nesmí zejména:
   1. Jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu systému Baures;
   2. Měnit či odstraňovat upozornění na práva duševního či průmyslového vlastnictví, jako jsou například autorská práva či ochranné známky;
   3. Nakazit nebo usilovat o nakažení systému Baures počítačovými viry, trojskými koni, jakož i jakýmikoliv jinými škodlivými programy, prvky či kódy;
   4. Užívat při používání systému Baures mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz systému Baures, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu;
   5. Jakkoliv usilovat o narušení či přerušení chodu systému Baures;
   6. Zatěžovat server Provozovatele automatizovanými požadavky;
   7. Vyvíjet jakoukoli činnost směřující ke znemožnění nebo omezení provozu serveru Provozovatele, na němž je systém Baures provozován, nebo realizovat jiné útoky na tento server.
  2. Uživatelé systému Baures berou dále na vědomí, že vznikne-li v důsledku porušení jejich povinností výše nebo v důsledku jiného jejich protiprávního jednání Provozovateli jakákoliv majetková či nemajetková újma, včetně nákladů na odstranění narušení či přerušení chodu systému Baures nebo újmy na dobrém jméně či pověsti, má Provozovatel vůči uživateli, který takovou újmu způsobil, právo na její plnou náhradu, v penězích či nápravou vzniklého stavu.
  3. Pokud uživatel systému Baures zaznamená cokoliv, co se jeví jako porušení těchto Podmínek, žádá tímto Provozovatel, aby jej takový uživatel o této aktivitě informoval.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a kdykoli bez předchozího varování vyloučit kohokoli z přístupu k systému Baures, zejména tehdy, pokud Provozovatel předpokládá, že určité osoby přistupující k systému Baures budou jednat jinak než v souladu s těmito Podmínkami, popřípadě zjistí, že tyto osoby jednají nebo jednaly jinak než v souladu s těmito Podmínkami.
 8. VLASTNICTVÍ
  1. Všechny materiály, včetně zobrazení, software a počítačových programů, textu, fotografií a grafiky, klíčových slov a metatagů, jakož i celkového dojmu, které jsou obsaženy v systému Baures, jsou chráněny autorským právem a/nebo právem průmyslového vlastnictví. Na značky, loga a emblémy zobrazované v systému Baures se dále může vztahovat právo na obchodní značku, firmu a jiná práva Provozovatele a jeho dodavatelů obsahu. Databáze dostupné v rámci systému Baures jsou dále chráněny zvláštním právem tvůrce databáze.
  2. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak mezi uživatelem a Provozovatelem, nesmí uživatel používat autorská díla jinak než v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími autorské právo.
 9. PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK
  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění v systému Baures.
  2. Tyto Podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv jednostranně změněny.
  3. Pro třetí osoby jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění uveřejněném v systému Baures.
  4. Tyto Podmínky se řídí českým právem.
Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.